اظهارنامه مالیاتی

دریافت اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر

بدین وسیله به اطلاع کلیه رانندگان صدیق و زحمتکش ناوگان تاکسیرانی و مدیران عامل شرکت های حمل و نقل درون شهری ( آژانس های تاکسی تلفنی ) می رساند ، با توجه به این که شرط استفاده از معافیت مالیاتی پایه برای عملکرد سالانه مالکان تاکسی ها و واحدهای آژانس های تاکسی تلفنی تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر می باشد ؛ لذا لازم است کلیه مالکان تاکسی های ناوگان تاکسیرانی و مدیران آژانس های تاکسی تلفنی در موعد مقرر که همه ساله از فروردین ماه تا پایان تیر ماه می باشد نسبت به دریافت اظهارنامه مالیاتی ، تکمیل و تحویل آن به اداره امور مالیاتی شهرستان سلماس اقدام نموده تا مشمول پرداخت مالیات نگردند . بدیهی است افرادی که نسبت به تکمیل و تحویل اظهارنامه مالیاتی اقدام ننمایند ، مشمول پرداخت مالیات خواهند شد .