اطلاعیه

عدم سوار نمودن مسافر از سوی تاکسیهای شهری در مسیر برگشت از روستای مغانجوق به شهر

ندارد