ارسال پیام سازمان تاکسیرانی

آدرس و شماره تلفن سازمان تاکسیرانی

آذربایجان غربی - سلماس

خیابان مدرس تقاطع معلم