شکایت از تاکسی ها

آدرس و شماره تلفن سازمان تاکسیرانی

آذربایجان غربی - سلماس

ترمینال شهرستان